Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

I. Wstęp

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego udostępnionego pod adresem laifbrand.pl, a w szczególności określa zasady składania zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu systemu informatycznego.

2. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Sklepu pod adresem laifbrand.pl, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści.

3. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

4. Dane kontaktowe:

ID Solutions Daniel Kaczmarek
ul. Rynek 13

36-050 Sokołów Młp.


NIP 697 194 03 87

email: kontakt@laifbrand.pl

5. Administratorem danych osobowych jest  ID Solutions Daniel Kaczmarek z siedzibą w Sokołowie Młp., Rynek 13 

 

II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego (zwanego dalej sklepem) jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • komputer z dostępem do Internetu
 • dostęp do poczty elektronicznej
 • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 2. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do: 

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam)
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz Sprzedawcy
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet

  

III. Usługi

1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem sklepu bezpłatne korzystanie z usług:

 

 • przeglądaniu informacji zamieszczonych w sklepie
 • udostępnianiu formularza umożliwiającego Klientom złożenie zamówienia
 • udostępnianiu formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze sprzedawcą
 • zamieszczaniu wypowiedzi o towarach 

2. Usługi wskazane w pkt. 1 świadczone są przez sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

3. Umowa:

 • o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej sklepu
 • o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia
 • o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.

4. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinie) odnoszących się m. in. do towaru czy przebiegu transakcji.

5. W celu zamieszczenia, wypowiedzi Klient może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np.adresu e-mail.

6. Wypowiedzi (opinie) powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać treści bezprawnych i bezpostawnych.

7. Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

8. Klient zamieszcza wypowiedzi w serwisie dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu.

9. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

10. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym.

  

IV. Zakup

1. Sklep przy pomocy sieci elektronicznej umożliwia zakup towarów z oferty sklepu.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim lub angielskim, pomiędzy korzystającym ze sklepu zwanym dalej Klientem, a sklepem.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi paragonu lub - na jego życzenie - faktury VAT wraz z dostawą produktów.

 4. Klient wykonuje w sklepie czynności związane z wybraniem produktów, złożeniem zamówienia, odbiorem oraz zapłatą.

 5. Klient może zamówić produkty w ramach sprzedaży na odległość. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail będący potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu, zawierający ostateczne podsumowanie wszystkich istotnych elementów zamówienia w ramach sprzedaży na odległość.

 6. Informacja o cenie w sklepie podawana na stronie laifbrand.pl ma charakter wiążący. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą pojawić się po przyjęciu do realizacji zamówienia.

7. Informacje o produktach w sklepie m.in. opisy, parametry użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego zgodnie z warunkami Regulaminu.

8. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich, dolarach lub euro zależnie od wyboru dokonanego przez klienta. 

9. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia, zamawiane produkty są dostępne w magazynach firmy lub jej dostawców.

10. Klient płaci cenę za zamówione produkty przy sprzedaży na odległość – gotówką, w momencie odbioru lub przelewem bankowym tradycyjny lub online.

 

V. Składanie zamówienia

1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 2. Za pośrednictwem formularza Zamówienia, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a Zamówienia składane przez telefon lub pocztę elektroniczną mogą być składane w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

 3. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:

 • wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail
 • wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji klienta w sklepie
 • zamówienie może zostać przyjęte również poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną na adres sklepu: kontakt@laifbrand.pl

 4.W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu i udostępnionego w nim formularza zamówienia należy dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 5. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. 

Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

opisu przedmiotu zamówienia,

jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują)

 • wybranej metody płatności
 • wybranego sposobu dostawy
 • danych kontaktowych Klienta
 • danych do faktury (jeśli występują)

 

7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu

 8. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi złożenie sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem Zamówienia.

 9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia.

 10. Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. powyżej.

 

VI. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest możliwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także wybranych krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia

 2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

 • doręczenie towaru przez firmę kurierską
 • doręczenie towaru do paczkomatu

Przesyłki zamawiane za granicę Rzeczypospolitej Polskiej wymagają dokonania przedpłaty na konto Sprzedawcy w wysokości 100% ceny zamówienia.

Informacja o czasie znajduje się w sekcji wyboru przewoźnika.

W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do wysyłki niekompletnej paczki lub zwrotu pieniędzy za brakujący towar.

 

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich lub euro i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:

 

 • szybkie płatności online - większość polskich banków, BLIK, operatorem płatności jest Blue Media S.A.
 • karta płatnicza (Visa, Visa electron, MasterCard, MasterCard electronic, Maestro), operatorem płatności jest Blue Media S.A.
 • wpłata bezpośrednia na konto sprzedawcy, tradycyjny przelew bankowy.

 W przypadku płatności przy odbiorze, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania należności za zakupione Towary (wraz z kosztami przesyłki) bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę.

W przypadku wyboru przez klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych lub płatności kartą realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta od dnia uznania rachunku sprzedawcy. W przypadku zamówienia za pobraniem realizacja zamówienia nastąpi niezwłocznie. Przewidywany czas dostawy towaru znajduje się przy każdym przewoźniku w momencie wyboru sposobu dostawy.

 VIII. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 

 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub
 • Mający krótki termin przydatności do użycia;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty noszące ślady użytkowania, jak zabrudzenia, uszkodzenia mechaniczne bądź w jakikolwiek sposób odbiegające od wyglądu Produktu w momencie jego wysyłki
 • zakupu towaru, który ze względu na swój charakter i właściwości nie nadaje się do dalszej odsprzedaży.

W związku z powyższym zwrotom nie podlegają produkty chemiczne oraz produkty chemiczne wykorzystywane w gospodarstwie domowym, w tym wypadku dyfuzor zapachowy.

 

 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres sprzedawcy wraz z kompletem metek, naklejek etc. Zwroty nie spełniające tych warunków uznaje się za będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, w związku z czym nie są one rozpatrywane.

 7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi Wartość zamówionych towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.

 8. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów z tytułu zwrotu towaru.

9. Kupujący zobowiązuje się zwrócić towar w stanie pozwalającym na jego ponowną sprzedaż. Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta:

"ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9."

10. W wypadku zwrotu towaru nie nadającego się do ponownej odsprzedaży Kupujący otrzyma zwrot kwoty pomniejszony o koszt wytworzenia towaru.

11. Zwroty należy kierować na adres:

Laifbrand

ul. Podwisłocze 33/11

35-309 Rzeszów

Formularz zwrotu dostępny jest do pobrania tutaj. 

Formularz należy wydrukować i czytelnie wypełniony dołączyć wraz dowodem zakupu (paragon bądź faktura) do zwracanego produktu.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres podany w potwierdzeniu zamówienia.

 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.

 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 5. W przypadku braków w reklamacji sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

X. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 4. Zdjęcia produktów umieszczane w sklepie są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich produktów. Wszystkie zdjęcia zawarte na stronie laifbrand.pl są jego własnością, bądź własnością producentów którzy wyrazili zgodę na ich publikację.

 5. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie lub przy jednorazowym składaniu zamówienia są przetwarzane przez sprzedawcę w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl